اخبار
1392/8/15 چهارشنبه برگزاری روز استانی درنا
روز 15 آبان بدلیل تجمع درناها در تالاب میقان به حداکثر تعداد در کمیته طبیعت گردی استان بعنوان روز درنا نامگذاری شد.
درناها در جهان 15 گونه دارند که 3


گونه آنها در ایران دیده می شوند .درنای طناز در حاشیه رود ارس ، درنای سیبری در فریدونکنار مازندران و درنای معمولی در 20 استان کشور دیده میشوند . بدلیل ویژگیهای زیستگاهی مناسب و مطلوب منجمله وجود تالاب کویری در مرکز دشت فراهان بعنوان پناه روزانه و شبانه درناها و اراضی کشاورزی حاشیه جهت تغذیه آنها باعث تجمع15 هزار قطعه درنا بهمراه بیش از 50 هزار قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی شده است که در کلیه فصول گونه های مختلفی از پرندگان در تالاب میقان دیده میشوند.
مجموعاً 136 گونه پرنده تاکنون در تالاب میقان مشاهده شده است که این ویژگیها این منطقه را بعنوان یک جاذبه پرنده نگری مبدل ساخته است . امسال هم در این روز با همکاری مسئولین و اعضاء کمیته طبیعت گردی استان و خبرنگاران و اعضاء سمن های زیست محیطی بهمراه محیط بانان ، مدیر کل محیط زیست و کارشناسان با 3 تلسکوپ و چند دوربین درناها در تالاب میقان مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.
بيشتر