.
سازمانهای مردم نهاد
ردیف شرکت مرجع صادر کننده مجوز مدیرعامل تاریخ و شماره ثبت شرکتها تاریخ و شماره پروانه شهر
1 حمایت از گونه های جانوری استانداری ابوالفضل بهرامپوری 19/10/88
315
18/9/88
85864
اراک
2 زیست محیطی سبز اندیشان استانداری خالقی - 27/5/88
50280
اراک
3 زیست محیطی سورنای سبز ایرانیان استانداری مهدی آقارضایی -
12/12/89
110243
اراک
4 زیست محیطی جهان سبز استانداری دکترمحمدحسین محمدی
28/1/85
161
22/3/84
13694
اراک
5 زیست پژوهان اراک استانداری میلاد دریا
6/9/89
357
17/5/89
44939
اراک
6 زیست محیطی کیمیای سبز استانداری ملیسا محمدی 11/9/86
214
7/3/86
20299
اراک
7 زیست محیطی بوم فعالان استانداری حمیدرضا مهاجرانی - 4/9/85
80239

اراک
8 سبز گستر مرکزی استانداری مطیعی زاده 4/9/85
172
13/4/83
16523
/22
اراک
9 همیاران منابع طبیعی استانداری سیاوش آقاخانی - 1/2/88
6943
اراک
10 ارمغان روح بخش سبز فرمانداری اعظم السادات رضایی - - اراک
11 احیاگران طبیعت فرمانداری شازند فاطمه ملکی 30/1/91
44
13/10/90 10045 شازند
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *