محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

از وظایف بخش محیط طبیعی این اداره کل می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

مطالعه و بررسی اکولوژیک گونه های مختلف حیات وحش در زیستگاههای خشکی و آبی

مطالعه و شناخت گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض و ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت و حمایت آنان

آماربرداری و تعیین ظرفیت حیات وحش و همچنین بهره برداری اصولی از آنان از طریق ارائه پروانه های شکار و صید به متقاضیان

تعیین مناطق مستعد و دارای پتانسیلهای زیستی مناسب جهت حفاظت هر چه بهتر آنان در قالب یکی از اشکال حفاظتی «پارک ملی ، آثار طبیعی و ملی ، پناهگاههای حیات وحش ، منطقه حفاظت شده»

بررسی و شناسایی پتانسیلهای تالابی بمنظور حفاظت و حمایت هر چه بهتر از آنان

ارائه نظر کارشناسی در خصوص تأسیس و بهره برداری از فعالیتهای انسانی مجاور با مناطق حساس زیستی و زیستگاههای ویژه چون جنگلها ، تالابها و ...

نظارت بر انجام مطالعات مربوط به شناسایی گونه های گیاهی و جانوری منطقه و اقدام لازم در جهت حفظ و حراست آنها

نظارت کامل بر تغییر و تحولات پوشش گیاهی استان و بررسی میزان تأثیر فعالیتهای انسانی بر آن

بررسی ، مطالعه و تهیه شناسنامه مناطق تحت مدیریت

ارائه راهکارهای علمی و مطالعاتی جهت حفاظت مناطق تحت مدیریت و نیز گونه های گیاهی و جانوری

بررسی تغییرات گونه های گیاهی و جانوری و ارائه گزارشهای کارشناسی

نظارت بر ورود و یا خروج گونه های گیاهی و جانوری در منطقه

نظارت بر روند تغییرات اقلیمی منطقه و شرکت  در جلسات مربوط به تغییرات آب و هوا

نظارت و بررسی روند تولید و مصرف آب و ...

نظارت بر روند فعالیتهای کشاورزی و امور مربوطه

بررسی رفتارهای زیستی و اکولوژیکی گونه های گیاهی و جانوری منطقه

بررسی اثرات خشکسالی

سرشماری پرندگان بصورت سالانه در فصول زمستان و تابستان

جمعه 4 اسفند 1396  
پاژن نماد محیط طبیعی استان مرکزی

تالاب میقان

غار نخجیر دلیجان