گزارش تصویری
دوشنبه 1 خرداد 1396 بازدید مشترک اعضای کاگروه پسماند استان مرکزی از سایت دفن و پردازش پسماندهای شهر اراک - 96/2/31
1   
1396/3/1 دوشنبه
4   
1396/3/1 دوشنبه
7   
1396/3/1 دوشنبه
10   
1396/3/1 دوشنبه

2   
1396/3/1 دوشنبه
5   
1396/3/1 دوشنبه
8   
1396/3/1 دوشنبه
11   
1396/3/1 دوشنبه

3   
1396/3/1 دوشنبه
6   
1396/3/1 دوشنبه
9   
1396/3/1 دوشنبه
12   
1396/3/1 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر