گزارش تصویری
پنجشنبه 16 شهريور 1396 برپایی نمایشگاه توسط اداره محیط زیست شهرستان تفرش در هفته فرهنگی تفرش
1   
1396/6/16 پنجشنبه
6   
1396/6/16 پنجشنبه
11   
1396/6/16 پنجشنبه
16   
1396/6/16 پنجشنبه

2   
1396/6/16 پنجشنبه
7   
1396/6/16 پنجشنبه
12   
1396/6/16 پنجشنبه
17   
1396/6/16 پنجشنبه

3   
1396/6/16 پنجشنبه
8   
1396/6/16 پنجشنبه
13   
1396/6/16 پنجشنبه
18   
1396/6/16 پنجشنبه

4   
1396/6/16 پنجشنبه
9   
1396/6/16 پنجشنبه
14   
1396/6/16 پنجشنبه
19   
1396/6/16 پنجشنبه

5   
1396/6/16 پنجشنبه
10   
1396/6/16 پنجشنبه
15   
1396/6/16 پنجشنبه
20   
1396/6/16 پنجشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر