تاریخچه

1402/2/30 شنبه
 سامانه خدمات الکترونیکی دولت

به منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات دیجیتال و هوشمند دستگاههای اجرایی امکان ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق پنجره خدمات دولت به آدرس ذیل فراهم گردیده است


https://setadiran.ir/setad/cms