معرفی واحد آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی:
این بخش شامل زیر مجموعه ذیل است :
1- آموزشهای ضمن خدمت پرسنل
2-آموزش همگانی
3- مشارکت مردمی
 
آموزش ضمن خدمت:
در سالهای اخیر توجه به نیروی انسانی و نقش آن به عنوان ابزار اساسی تعالی و پیشرفت سازمانها و پیشبرد اهداف هر دستگاه به خوبی شناخته شده و در این راستا هر چه بیشتر بر توانمند سازی آن تاکید گردیده است از جمله راههای اصلی توانمند سازی ، آموزش است .
توجه لازم به چرخه آموزش شامل*نیازسنجی ،*طراحی، *برنامه ریزی،*اجرا و*ارزیابی موفقیت در آموزش کارکنان و سوق آن از بعد کمی به سمت بعد کیفی آن خواهد بود .
                           
آموزش همگانی :
- تهیه و تدوین طرح و برنامه ریزی آموزش حفاظت محیط زیست در سطح استان .
- تهیه و تدوین برنامه های ضروری در جهت ارتقاء سطح آگاهیهای زیست محیطی مسوولان استان و جلب حمایت آنها .
- برقراری ارتباط فرهنگی و تبادل اطلاعات با سازمانها و موسسات علمی و تحقیقاتی در سطح استان .
- جمع آوری و تلفیق و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت با توجه به اهداف و خط مشی های سازمان .
- تدوین و گرد آوری متون آموزشی.
- برگزاری همایش ،نمایشگاه و جشنواره .
- برگزاری مسابقات .
- توزیع ابزار کمک آموزشی .
- انعقاد تفاهم نامه مشترک با دوایر دولتی در پیشبرد اهداف عالی سازمان .
- تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز .
- طراحی و اجرا و بهره برداری از بانک اطلاعات مورد نیاز .
 
مشارکت مردمی:
تشکل های غیر دولتی زیست محیطی ( NGO )ها از فعالیت های بخش مشارکتهای مردمی میباشد که افراد یا گروه علاقمند جهت پیشبرد اهداف زیست محیطی برابر با اصل پنجاهم قانون اساسی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی در چارچوب اهداف سازمان گام برمیدارند.
 
اهم وظایف بخش آموزش:
بخش آموزش اداره کل به دو زیر مجموعه آموزش همگانی و آموزش کارکنان تقسیم می شود که در هر زیر مجموعه فعالیتهای مرتبط به شرح زیر صورت می گیرد .
آموزش همگانی : وظیفه اطلاع رسانی و آموزش زیست محیطی گروههای مختلف مخاطب شامل کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان در رده های مختلف شغلی و اجتماعی بر عهده دارد که به روشهای زیر صورت می پذیرد .
- تباد - تبادل تفاهم نامه های بین دستگاهی به منظور تاثیر گذاری بر گروههای مخاطب خاص تحت پوشش آن دستگاهها مانند سازمان بهزیستی ، آموزش و پرورش ، صداو سیما و دیگر گروههای اثر گذار از طریق آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم .
- ای   - ایجادارتباط موثر اطلاع رسانی و آموزشی با اصناف ، مشاغل آزاد ،زنان خانه دار و ...
- بر  - برگزاری کارگاههای آموزشی ، همایش و گرد همایی ها برای صاحبان صنایع بزرگ و کوچک و دیگر گروههای موثر در ایجاد آلودگی زیست محیطی .
- تد ،- تدوین و گرد آوری و توزیع متون آموزش محیط زیست برای گروههای مختلف مخاطب .
 
آموزش کارکنان : برگزاری دوره های آموزشی به منظور افزایش توان و کارایی کارکنان .