تاریخچه

1399/4/31 سه‌شنبه
مدیرکل ؛ معاونین ، روسای ادارات ستادی

 
ردیف عنوان  نام و نام خانوادگی
شماره تماس
1 مدیرکل یوسف یوسفی  08633131770
2 معاونت محیط انسانی کامبیز خلیلی  08633138747 داخلی 289
3 معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی  زهره موسوی 08633137970
4 معاون توسعه مدیریت و منابع کاظم نیک سرشت 08633134430
5 فرمانده یگان عباس جودکی 08633133095
6 حراست کامبیز خلیلی 08633137312
7 رئیس اداره بازرسی مسعود نصیری 08633139440
8 رئیس اداره روابط عمومی نسیم شبیری 08633138737
9 سرپرست  اداره آموزش مهرداد حاجی حسینی 08633134839 داخلی 233