تاریخچه

1399/4/31 سه‌شنبه
مدیرکل ؛ معاونین ، روسای ادارات ستادی

 
ردیف عنوان  نام و نام خانوادگی
شماره تماس
1 مدیرکل رضا میرزائی 08633131770
2 معاون نظارت و پایش سید مهدی مصطفوی 08633121571 داخلی 289
3 معاون فنی زهره موسوی 08633137970
4 معاون توسعه مدیریت و منابع کامبیز خلیلی 08633134430
5 فرمانده یگان عباس جودکی 08633133095
6 حراست کامبیز خلیلی 08633137312
7 رئیس اداره بازرسی مصطفی نوذری 08633139440
8 رئیس اداره روابط عمومی نسیم شبیری 08633138737
9 رئیس اداره آموزش مریم خیری 08633121571 داخلی 233