تاریخچه

1401/10/13 سه‌شنبه
 آزمایشگاههای معتمد استان مرکزی
 
رديف نام آزمايشگاه آدرس آزمايشگاه

تلفن

فاكس

تاريخ اعتبار

پارامترهاي مورد سنجش
1 شرکت مهر زیست صنعت مرکزی اراک ، میدان شورا مجتمع اداری تجاری طلا طبقه 2 واحد 7 32241010- 086
34220269-086
34220219-086
15/11/1401 بخش هوا منابع ثابت :
CO , NOX (NO, NO2) ,SO2 , O2 , H2S , CO2

بخش هوا منابع سیار :       
                                                                                                              , PM 2.5                   PM10

 بخش صدا: 
leq(30min) , l.max , l.min
2 شرکت شايگان زيست صنعت شهرستان ساوه ، میدان شهدا، ابتدای خیابان اسدی، ساختمان مهر 42236561 - 086
42236561 - 086
22/08/1402 بخش شيمي:
دما،كلرايد، فسفات ،نيتريت ،سختي كل،سولفيد، فسفات،دترجنت،
كلسيم،منيزيم ،قليائيت كل، فنل ،كلر آزاد،چربي و روغن،فلوراید
EC,PH,TSS,NH3 COD,BOD5

فلزات سنگين:

(در نمونه های جامد)                                                      Hg,As,Mo,V,Pb,Al,Zn,Mn,Fe,Cu,Ni,Co,Cr
بخش هوا منابع ثابت :
ذرات CO ,CO2 , O2 , SO2 , NOX ( NO, NO2 )                                                                                        
بخش هواي محيط و صدا :
leq(30min) , l.max , l.min , PM 2.5  ,  PM10
بخش بيولوژي:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم،  باسیلوس استئاروترموفیلوس
بخش خاك:
چگالی ذرات، بافت خاک، سدیم، پتاسیم، موادآلی  pH , TNV, EC                                               
3 ایمن پایش پرتو شهرستان ساوه-خیابان طالقانی- کوچه شماره 30- کدپستی 3918776714 42212006-086
42228256-086
14/05/1401 بخش هوا منابع ثابت :
ذرات خروجی دودکش
CO ,CO2, O2, SO2, NOX ( NO, NO2), H2S
بخش هواي محيط و صدا :

NO2 , CO, O3  SO2 ,  PM10 , PM2.5 , leq(30min) , l.max , lmin
4 سبز آزما ستاک استان مركزي، اراک، میدان امام خمینی(ره)، شهرک صنعتی شماره 1، مرکز خدمات فنآوری و کسب و کار، طبقه 5 34135828-086
89784220-021
17/11/1402 بخش شيمي:
دما،كلرايد،فلورايد،فسفات ،سختي كل،سولفيد، سولفيت ،سولفات، كلسيم،منيزيم،كدورت،رنگ ،قليائيت،نيترات، نيتريت، شوري،چربي وروغن ،كلر آزاد،دترجنت،فنل و پتاسيم  pH , EC , COD, NH3 , BOD5, TDS , TSS 
بخش خاك:
   چگالي ذرات،افت حرارتي ،بافت خاك، مواد آلي،منيزيم،بي كربنات ،سولفات ph ,  EC, TNV   
بخش بيولوژي:
توتال كليفرم، فکال كليفرم،
بخش هواي محيط و صدا :

PM10 , PM2.5 , leq(30min) , l.max , lmin
بخش هوا منابع ثابت :
ذرات                                                                           O2 , CO , NOx ( NO , NO2 ) ,CO2 SO2
5 پایا متین سنجش ساوه استان مرکزی، شهرستان ساوه، خیابان مطهری، کوچه مطهری5 ، پلاک 54
42210319 - 086

1/8/1403 سنجش آلودگي وسائط نقليه موتوري
 HC , CO , NOX , CO2 , O2
بخش هواي محيط و صدا :

NO2 , CO, O3  SO2 ,  PM10 , PM2.5 , leq(30min) , l.max , lmin
بخش هوا منابع ثابت :
,O2 , CO , CO2 , NOx ( NO , NO2 ), SO2
6 قطب آزمای جهان ساوه، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، اداره استاندارد شهرستان ساوه- طبقه همکف
42437188 086
42427342-086      
 43850644  - 086                         
11 / 10/ 1402 بخش شيمي:
كلرايد ، نيتريت ، نيترات، دما ، فسفات، قلیائیت کل(کربنات و بی کربنات)، سختی کل، كلسيم، منيزيم، سولفید، سولفیت، سولفات ، فلوراید، کدورت، رنگ ،  چربی و روغن، کلرآزاد، دترجنت، فنل، سیانید، هدایت الکتریکی، آمونیاک   pH , TSS, DO, BOD5 , COD , TDS 
بخش بيولوژي:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
فلزات سنگين:
Ni , Mn , Zn , Al , Cu , Pb , Cd , Fe , Hg, As  (در نمونه های محلول )    
بخش خاك:
درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات، بافت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، سدیم، پتاسیم pH , TNV, EC 
8 آزمایشگاهها و کارگاه های  دانشگاه آزاد اسلامی اراک اراک، میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام خمینی (ره)، شهرک دانشگاهی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ساختمان آزمایشگاهها   9-34132451-086 22 / 3/ 1402 بخش شيمي:
دما،کلراید، نيترات ، نیتریت، کلرآزاد، سختی کل، کلسیم، منیزیم، سولفیت، سولفات، کدورت، قلیاییت (کربنات ، بی کربنات)، پتاسیم، سدیم، چربی و روغن، شوری ، فنل، فلوراید، سولفید، فسفات، آمونیوم، لیتیم، باریم                                                                      , DO, BOD5 , COD , pH , EC, TDS TSS            
فلزات سنگين:

(در نمونه های محلول) As,  , Zn , Fe, V, Ni, Pb , Ag , Cr , Cu , Co, Mo , Mn , Cd , Hg Al ,
بخش بيولوژي:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
9    جهاد دانشگاهی استان مرکزی اراک، انتهای خیابان امام خمینی، جنب مدارس استعدادهای درخشان، مجتمع پژوهشی-تحقیقاتی و آموزشی جهاد دانشگاهی استان مرکزی 34172272-086
20 / 1/ 1403 بخش شيمي:
دما،كلرايد، فلورايد،فسفات ،سختي كل،سولفيد، سولفيت ،سولفات، كلسيم،منيزيم،پتاسیم ،كدورت،رنگ ،قليائيت،نيترات، نيتريت، شوري،چربي وروغن ،كلر آزاد،دترجنت،فنل
 pH, EC, BOD5, NH3, TSS, TDS, COD
بخش بيولوژي:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم،  باسیلوس استئاروترموفیلوس
بخش هواي محيط و صدا :

PM10 , PM2.5 , leq(30min) , l.max , lmin
بخش هوا منابع ثابت :
O2 , CO , NOx ( NO , NO2 ) ,CO2 SO2 ذرات               
10 شرکت آب و فاضلاب اراک اراک، کیلومتر7 جاده رسول آباد، تصفیه خانه فاضلاب اراک 34578062-086 9 / 2/ 1402 بخش شيمي:
نیترات، کلسیم، منیزیم، سختی کل ، کلراید، سولفات، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، آمونیاک، فسفات، دما، فلوراید
 pH, EC, BOD5, COD, TDS, TSS
بخش بيولوژي:
توتال كليفرم، فکال كليفرم
11 شرکت آب و فاضلاب تفرش تفرش، خیابان فیاض بخش، ابتدتی، کوچه فنی حرفه ای، تصفیه خانه آب و فاضلاب تفرش 36231003-086 9 / 2/ 1402 بخش شيمي:
نیترات، کلسیم، منیزیم ، کلراید، سولفات، قلیائیت،سختی کل ، دما ، فلوراید
 pH, EC, BOD5, COD, TDS ،TSS.NH3
بخش بيولوژي:
توتال كليفرم، فکال كليفرم
12 شرکت آب و فاضلاب ساوه ساوه، بلوار شهید بهشتی، ابتدای باهنر 42227006-086 9 / 2/ 1402 بخش شيمي:
pH, BOD5, COD, TDS,TS
بخش بيولوژي:
توتال كليفرم، فکال كليفرم
13 شرکت آب و فاضلاب محلات محلات، دوراهی باقر آباد نیمور، به سمت جاده آبگرم، تصفیه خانه فاضلاب محلات 43242210-086 9 / 2/ 1402 بخش شيمي:
دما
 pH, BOD5, COD, TDS
بخش بيولوژي:
توتال كليفرم، فکال كليفرم
14 شرکت بهین آزما رادان اراک، شهرک صنعتی آیبک آباد، انتهای خیابان شقایق 1 33573466-086 10 / 6/ 1402 بخش هوا منابع ثابت :                
 CO , CO2 , NOx  ( NO , NO2 ).O2 ذرات                                                                                                       
15 شرکت آفتاب نیروی سبز گام اراک، شهرک صنعتی جای آباد، خیابان صنعت، انتهای خیابان رز 26- 34131323-086 12 /12/ 1402 بخش شيمي:
دما کلر آزاد ،نیتریت،نیترات،سولفات،سختی کل،کدورت
 pH, EC, BOD5, COD, DO, TSS, TDS
فلزات سنگين:

(در نمونه های محلول)   
Al,V,Cu,Mn,Fe,Sn,Ni,Cd,Pb,Zn
بخش هوا منابع ثابت :                
O2 , CO , CO2 , NOx  ( NO , NO2 ) , SO2                                                                                               
16 طراحان ایمنی و سلامت کار ساوه خیابان شخید صفری نبش کوچه شهید صفری 2 ساختمان طراحان  طبقه اول 4225461-086 1/8/1403
بخش هواي محيط و صدا :

NO2 , CO, O3  SO2 ,  PM10 , leq(30min) , l.max , lmin
بخش هوا منابع ثابت :
                                                                                                O2 , CO , NOx ( NO , NO2 ) ,CO2 SO2
17 باتیس پایا سلامت ساوه خیابان شهید بهشتی نبش بهشتی 7 پلاک8193 42224992-086 14/4/1402 بخش هواي محيط و صدا :

PM10 , PM2.5 , leq(30min) , l.max , lmin
بخش هوا منابع ثابت :
ذرات                                                                                           O2 , CO , NOx ( NO , NO2 ) ,CO2 SO2
بخش شيمي:
سولفات،فسفات،کلسیم
PH,EC,TDS
فلزات سنگين:
(در نمونه های محلول)  ,Co,Mn,Fe,Sn, Cd,Pb,Zn
18 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک-شهرک مصطفی خمینی کوی گلستان دانشکده بهداشت 33662024-086 7/9/1403 بخش شيمي:
دما،كلرايد،كلسيم ،منيزيم،كدورت ،سولفات ،نيترات ،كلر آزاد،سختي کل -.BOD5.COD.TDS.TSS.DO PH