تاریخچه

1402/2/20 چهارشنبه
جهت دریافت مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی - صنعتی اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی  اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت قوانین و مقررات محیط زیست ( شماره 1 )   اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت قوانین و مقررات محیط زیست ( شماره 2 )   اینجا  کلیک کنید


جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت دفرچه شکارچی   اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به درخواست پروانه شکارچی   اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به صدور مجوز مهارت تاکسیدرمی    اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به تکثیر و پرورش پرندگان وحشی غیر حمایت شده در اسارت  اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به مقررات زیستی برای صدور مجوز ایجاد مراکز تکثیر و پروش عقربهای بومی و اندمیک ایران  اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به مدیریت قرق های اختصاصی    اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به صدور مجوز کارگاههای  تاکسیدرمی   اینجا  کلیک کنید


جهت دریافت اطلاعات مربوط به صدور مجوز نمایشگاه حیات وحش    اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به دستور العمل نحوه صدور مجوز میرشکاراینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به شیوه نامه مدیریت اینجا  کلیک کنید

جهت دریافت اطلاعات مربوط به ملاحظات زیست محیطی معادن اینجا  کلیک کنید


جهت دریافت اطلاعات مربوط به صدور گواهینامه آزمایشگاه معتمد در سامانه جامع محیط زیست  اینجا  کلیک کنید