كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اقدامات در شرایط اضطرار آلودگی هوا
پنجشنبه 2 آذر 1391 توصیه های مرتبط با آلودگی هوا به مردم از طریق صداوسیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی