اخبار استان

اجرای گشت و کنترل مشترک حفاظت محیط زیست استانهای قزوین و مرکزی

درراستای پایش از زیستگاههای مشترک هم مرز در دو استان گشت مشترک حفاظت محیط زیست قزوین و مرکزی انجام شد
به گزارش روابط عمومی : در راستای پایش از زیستگاه مشترک هم مرز در دواستان قزوین و مرکزی و پیشگیری از شکار غیر مجازهمچنین حفاظت بیشتر از مناطق مرزی دو استان ، گشت مشترک میان ادارت کل دو استان انجام شد.
در این گشت مشترک که مدیران کل دو استان حضور داشتند با توجه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات پایش بر ارتباط و همکاری هر چه بیشتر دو استان در حوزه های مختلف زیست محیطی تاکید شد.
هماهنگی جهت پایش و بازدیدهای مشترک از صنایع خاص و تعامل دو استان در استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی و بازدید کارشناسان از صنایع پیشرو در کاهش آلودگی  زیست محیطی از دیگر اهداف این گشت مشترک بوده است
لازم بذکر است با توجه به افزایش گشت های مشترک پرسنل یگان مرکزی و قزوین  در روزهای آتی شاهد ایجاد امنیت بسیار مناسب در زیستگاه‌ها و مناطق مرزی دو استان خواهیم بود
 
بيشتر