فراخوان و اطلاعیه ها

ماده 91 خدمات کشوری

ماده 91 قانون خدمات کشوری

ماده 91- اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع میباشد.استفاده از هرگونه امتیاز ،تسعیلات ،حق مشاوره ،هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظلیف اداری و و ظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاهای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.

*********************************

بيشتر