كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مقالات
دوشنبه 8 ارديبهشت 1393 وضعیت اکولوژیکی حیات وحش استان مرکزی «قسمت اول»
   پایه ریزی علم جدید اکولوژی که به روابط جانداران با یکدیگر وبا محیط زندگیشان استوار است باعث شده تا با روش های علمی ثابت نماید که حیات هر موجود زنده در کره زمین بوسیله رشته های پیچیده وحساس با زندگی سایر موجودات وعوامل زیستی پیوند خورده است ونابودی هریک از این عوامل ،نابودی عوامل دیگر را بدنبال خواهد داشت .لذا تخریب وانهدام زیستگاههای جانوری مهمترین عامل کاهش تنوع گونه ای وجمعیت انهاست ،ضمنا نابودی اکوسیستم های طبیعی وانقراض گونه های گیاهی وجانوری یکی از عوامل محدود کننده وتاثیر گذار رشد اقتصادی خواهد بود.
استان مرکزی از مناطقی می باشد که دران تنوع اقلیمی بارزی وجود دارد بنحویکه از پست ترین نقاط آن در شمال شرق استان تا ارتفاعات واقع در جنوب شرقی وغربی اختلاف ارتفاع به بیش از 2100متر میرسد ،بنابر این جهار جهره آب وهوایی در این استان وجود دارد:
1-آب وهوای بیابانی
 2-آب وهوای نیمه بیابانی
 3-آب وهوای کوهستانی
4-آب وهوای معتدل کوهستانی
انواع عمده اکوسیستم ها:
1-    کوهها وتپه های مرتفع
2-    فلات ها وتپه ماهورها
3-    دشت های شور 
4-    واریزه ها،آبرفتها وسایر دشت ها
5-    مراتع وجنگل ها 
6-    ذخیره گاههای زیستی.
راسته گوشتخواران:
گوشتخواران پستاندارانی هستند درنده که غذای خود را بوسیله شکار حیوانات دیگر تامین می کنند، بنابر این قدرت ومهارت در شکار، لازمه آنهاست همه حیواناتی که در این راسته قرار دارند گوشتخوار مطلق نیستند ،بعضی همه چیزخوارند وحتی ممکن است گیاهخوار هم باشند ،اکثر انها زندگی مخفی وشبانه دارند ومشاهده آنها بسیار مشکل وبرای آگاهی از وجود انها در یک منطقه ،مطالعه رد پا،سرگین «فضولات»وباقیمانده غذای انها بسیار مفید است .در ایران 6خانواده و29 گونه پستاندار گوشتخوار وجود دارد «2گونه منقرض شده است»
در استان مرکزی راسته گوشتخواران شامل 5 تیره یا خانواده و14گونه می باشد.
1-تیره سگ سانان( Canidae )« گرگ-شغال-روباه معمولی-روباه شنی»
2-تیره خرس ها( Ursidae )«خرس قهوه ای»
3-تیره کفتا رها( Hyaenidae)«کفتار راه راه»
4-تیره گربه سانان( Felidae )«گربه وحشی-کاراکال-سیاه گوش –پلنگ»
5-تیره راسوها (Mustelidae )«رودک- زرده بر –سمور سنگی –شنگ «سگ آبی»
                                                            
علیرضا فیروزی «کارشناس ارشد زیستگاهها وتنوع زیستی»
بيشتر