شناسنامه خدمات الکترونیکی ،غیرالکترونیکی و شیوه ارائه خدمات

نام خدمت مدارک مورد نیاز زمان بندی
صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش و آبزیان 1-ارائه درخواست متقاضی و مدارک مورد نیاز«تقاضانامه کتبی متقاضی،ارائه اسناد تملکیا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر جهت تکثیر و پرورش توسط متقاضی،ارائه طرح توجیهی تکثیر و پرورش گونه مورد نظر متقاضی،نقشه طرح» 2-تشکیل پرونده در اداره کل استان مرکزی -ارائه پرونده متقاضی به معاونت محیط طبیعی 3-بررسی کارشناسی و فنی توسط مسئول بخش حیات وحش اداره کل -اعلام نظر نهایی در خصوص موافقت یا مخالفت طرح پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر یکماه میباشد
صدور پروانه شکار و صید 1-ارائه اصل حواز حمل سلاح 2-دفترچه شکار و صید 3-یک قطعه عکس 4-تصویر شناسنامه و کارت شناسایی 5-فیش پرداختی بانکی 6-جهت صدور پروانه شکار چهارپا فرم مربوطه تکمیل گردد با تکمیل بودن کلیه مدارک ظرف مدت یک ساعت
رسیدگی به اخبار و شکوائیه های کتبی،تلفنی،حضوری مردمی درخصوص تخلفات شکاروصید و خسارت حیوانات زیانکار ارائه شکوائیه ها بستگی به حجم شکوائیه ها دارد
بررسی زیست محیطی طرحهای توسعه ای متداخل با مناطق تحت مدیریت 1-معرفی محل استقرار واحد توسط متقاضی 2-ارائه استعلام از ارگانهای ذیربط با توجه به امکان استعلام از سازمان ظرف مدت یکماه
درخواست مجوزهای طرح توسعه و بهره برداری جهت واحدهای خدماتی،صنعتی و کشاورزی 1-معرفی واحد از ارگانهای ذیربط جهت اعلام نوع درخواست متقاضی 2-فرم تقاضای بازدید از واحدهای تابعه 3-فرم گزارش بازدید 4-پرسشنامه 3 برگی بطور متوسط 1 تا 7 روز مشروط به حضور و پیگیری ارباب رجوع
صدور مجوز زیست محیطی فعالیتهای معدنی 1-استعلام سازمان صنایع و معادن و یا دفتر فنی استانداری مرکزی 2-نقشه محدوده معدن مورد نظر بطور متوسط از زمان دریافت استعلام سازمان صنایع و معادن و دفتر فنی استانداری تا ارائه پاسخ یکماه میباشد
مجوز احداث ارائه معرفی نامه از ارگانهای ذیربط و اعلام نوع درخواست متقاضی ،در صورت نیاز ارائه نامه کتبی از ادارات امورآب،بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی،فرم احداث جهت صنایع مختلف،پرسشنامه 3 برگی ،گزارش بازدید،در صورت موافقت اخذ تعرفه بطور متوسط یک هفته مشروط به حضور و پیگیری ارباب رجوع
صدور مجوز بازدید از موزه و مناطق تحت مدیریت تکمیل فرم درخواست بازدید یک ساعت
صدور کارت همیاری افتخاری محیط زیست 1-تکمیل فرم درخواست همیار افتخاری محیط زیست 2-دو قطعه عکس 3-یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی ظرف مدت یکماه
بررسی شکوائیه حقیقی و حقوقی شکایت نامه از طرف مردم،ارگانهای دولتی یا خصوصی از تاریخ وصول شکایت تا ارائه پاسخ حداکثر 20روز
اندازه گیری پارامترهای آلاینده هوا،آب و فاضلاب در صنایع ارائه نامه درخواست آزمایش -فرم مخصوص اعلام نتایج آزمایش بسته به نوع آزمایش از 1 تا 6روز کاری
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ارائه اصل جواز حمل سلاح -دو قطعه عکس -تصویر شناسنامه و کارت ملی و جواز حمل سلاح پشت و روی آن -فیش پرداختی ظرف مدت یک ساعت