تاریخچه

1393/2/4 پنجشنبه

1-کوشش در جهت حفظ و بزرگداشت شعائر اسلامی
2-احساس مسئولیت شرعی و قانونی در قبال وظائف محوله
3-احترام و تواضع در برابر ارباب رجوع و همکاران و کوشش در جهت رفع مسائل و مشکلات آنان
4-رعایت انظباط و مقررات اداری
5-صداقت در گفتار و متانت در رفتار
6-پرهیز از اظهارنظر عجولانه و بدون تدبیر و رعایت جانب عدالت در قضاوت ها
7-کوشش در ارتقاء بینش و معلومات لازم در زمینه وظائف و مسئولیت ها
8-پذیرش انتقادات سازنده و استفاده از آن در رفع نواقص و معایب
9- برنامه ریزی در امور بمنظور تحقق اهداف سازمانی