تاریخچه

1402/2/30 شنبه

پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور

ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور طی بخشنامه شماره ۵۸۰۴۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ثبت رسید.

برای دسترسی به این سایت به آدرس   https://cdb.mporg.ir/  مراجعه نمایید.