سیمای طبیعی
1389/11/21 پنجشنبه
کوهها   

   استان مرکزی در زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده است . ناهمواریهای این استان را قسمت هایی از کوه های مرکزی و پیشکوه های داخلی زاگرس تشکیل می دهد . پست ترین نقطه استان در دشتی در جنوب ساوه در منطقه مسیله ( با 950 متر ارتفاع ) و بلندترین نقطه آن قله شهباز ( با 3388 متر ارتفاع ) در رشته کوه های راسوند قرار دارد . دشت ها و نواحی عمده کشاورزی استان مرکزی شامل دشت ساوه ، دشت زرند ، دشت اراک و فراهان ، دشت شازند و دشت شراء ( اراضی اطراف قره چای در غرب منطقه ) می باشند .
   مهم ترین ارتفاعات شمال استان از کوه های زرند به سمت غرب تا کوه های اینچه قاره که بلند ترین قله این قسمت است در بخش خرقان ساوه امتداد می یابد . بلندترین قله این ارتفاعات در بخش زرند ساوه ، به نام کوه قلیچ است .
   در قسمت غرب استان ، دو رشته کوه در دو سمت رود قره چایاز جنوب به شمال امتداد می یابد . رشته غربی قره چای به ارتفاعات الوند در همدان می پیوندد و رشته شرقی آن به تدریج ارتفاع خود را از دست داده و به کوه های وفس متصل می شود . از ارتفاعات مهم قسمت شرقی ، قله بزکش ، باباحاضر و   قله مودر در غرب شهر اراک را می توان نام برد.
   جنوب استان را کوه های مرتفعی در بر می گیرد که مهم ترین آنها در جنوب غربی رشته کوه های راسوند و سفید خانی است و بلندترین قله در کوه های راسوند قله شهباز است .     امتداد این رشته کوه ها به طرف جنوب شرقی ، به کوههای الوند لکان در غرب کشیده شده است . ارتفاع کوههای منطقه بین 2700 تا 3388 متر از سطح دریا متغیر است . قله کوه دو خواهران با ارتفاع 3342 متر در جنوب غربی استان و قله کوه وفس با ارتفاع 2745 متر واقع در شمال استان از قله های معروف بشمار می روند.
مهمترین کوهها و قلل استان مرکزی
نام کوه قله
ارتفاع به متر
موقعیت
شهباز ( راسوند )
3300
آستانه
غلیق
3170
دلیجان
گوجه
3140
تفرش
سفید خانی
3118
جنوب شهر اراک
برف شاه
2959
هفتاد قله
دو خواهران
2921
تفرش
فنقال
2865
اراک
هفت سواران
2774
خمین
تخته کوه
2713
رباط ترک اراک
تخت حصار
2756
راهجرد اراک
سله بهر
2689
اراک
شاه پسند
2750
ساوه
کلی داغ
2050
ساوه
اینچه قاره
3000
نوبران ساوه