.
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
1389/11/6 چهارشنبه

مراحل دریافت پاسخ استعلام در بخش محیط طبیعی

واحد پرورش آبزیان

ارائه نامه رسمی شیلات

ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی در صورتی که مساحت سایت بالای 400 هکتار باشد

تکمیل پرسشنامه ، تعهدنامه و سایر مدارک و امضای آنها توسط متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

پرداخت تعرفه به شماره حساب تمرکز وجوه درآمد کارشناسی سیبا بانک ملی 2170605303004 مرکزی اراک از سوی متقاضی

تعیین زمان بازدید از محل توسط کارشناس با حضور متقاضی

ارائه پاسخ نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی

معادن«سنگ،شن،ماسه،خاک رس و

ارائه نامه رسمی صنایع و معادن یا دفتر فنی استانداری

تکمیل پرسشنامه ، تعهدنامه و امضای آنها توسط متقاضی اعم از اضخاص حقیقی یا حقوقی

پرداخت تعرفه به شماره حساب تمرکز وجوه درآمد کارشناسی سیبا بانک ملی 2170605303004 مرکزی اراک از سوی متقاضی و ارائه فیش بانکی آن جهت الحاق به پرونده

تعیین زمان بازدید کارشناسی با حضور متقاضی

ارائه جوابیه نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی

واحدهای تکثیر و پرورش حیات وحش

ارائه نامه رسمی سازمان جهاد کشاورزی

ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی

تعیین زمان بازدید کارشناسی با حضور متقاضی

ارائه پاسخ نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی

بدیهی است عدم پیگیری به موقع و ارائه مدرک توسط متقاضی باعث تأخیر در پاسخ خواهد شد و مسئولیت آن به عهده متقاضی است

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *